Etický Kodex

Etický kodex hospodyň a zaměstnanců

"Maidprovider Agency".

Každá hospodyně a zaměstnanec Maidprovider Agency je povinen při rozhodování dodržovat a ctít zákonnost všech postupů a rovný přístup ke všem fyzickým
i právnickým osobám. Smyslem tohoto kodexu je vytvářet, udržovat a prohlubovat důvěru klientů ve společnosti Maidprovider Agency.

Hospodyně a zaměstnanec společnosti MaidProvider Agency zachovává věrnost zásadám a
jedná v duchu nedotknutelných hodnot lidské důstojnosti a svobody, zachovává úctu a loajalitu ke společnosti MaidProvider Agency.

Článek 1

Profesionalita

 • Výkon hospodyň a zaměstnanců je službou klientů společnosti MaidProvider Agency. Hospodyně a zaměstnanci vykonávají práci na vysoké odborné úrovni, kterou si prohlubuje průběžným školením, s nejvyšší mírou slušnosti, porozumění a ochoty a bez jakýchkoli předsudků, v souladu se zásadou rovných příležitostí bez ohledu na barvu pleti, pohlaví, národnost, náboženství, etnickou příslušnost nebo jiné charakteristiky. Nepřipouští diskriminaci či obtěžování. Za kvalitu své práce a za rozvíjení svých odborných znalostí je osobně odpovědný a své vzdělání si školením průběžně prohlubuje.

 • Hospodyně a zaměstnanci společnosti MaidProvider Agency jedná korektně s ostatními spolupracovníky a kolegy. Respektuje znalosti
  a zkušenosti svých kolegů i jiných odborníků a účinně je využívá i pro svůj odborný růst.

 • Ve vztahu ke klientovi jedná hospodyně a zaměstnanec společnosti MaidProvider Agency  s nejvyšší mírou zdvořilosti, vstřícnosti a ochoty a bez jakýchkoli předsudků.

Článek 2

Rychlost a efektivita

 • Hospodyně a zaměstnanci společnosti Maidprovider Agency, vyřizují pracovní záležitosti zodpovědně, bez zbytečných průtahů, nejpozději v domluvených stanovených lhůtách.

 • Při plnění svěřených úkolů postupuje hospodyně a zaměstnanec tak,
  aby klientům ani společnosti Etabl s.r.o, která provozuje Maidprovider Agency nevznikaly zbytečné náklady.

Článek 3

Střet zájmů

 • Hospodyně a zaměstnanec společnosti MaidProvider Agency svým jednáním předchází situacím, ve kterých by byl vystaven možnému střetu s klientem nebo svými kolegy.

 • Hospodyně a zaměstnanec společnosti MaidProvider Agency se nezúčastní žádné činnosti,
  která se neslučuje s řádným výkonem jeho pracovních povinností nebo tento výkon omezuje.

 • Pokud si hospodyně a zaměstnanec společnosti MaidProvider Agency není jistá/ý, zda jde o úkony slučitelné s jeho náplní práce, projedná záležitost se svým nadřízeným.

Článek 4

Nakládání se svěřenými prostředky

Hospodyně a zaměstnanec společnosti Maidprovider Agency, vynakládá v souladu s právními předpisy, veškeré úsilí, aby zajistil maximálně efektivní a ekonomické spravování
a využívání finančních prostředků, zařízení, materiálů, které mu byly svěřeny, jakož i služeb,
které mu byly poskytnuty. S těmito svěřenými prostředky nakládá efektivně
a hospodárně.

Článek 5

Mlčenlivost

 • Hospodyně a zaměstnanec společnosti Maidprovider Agency, zachovává mlčenlivost o skutečnostech, které se dozvěděl v souvislosti s plněním úkolů, jež by mohly poškodit nebo ohrozit činnost zaměstnavatele či klienta. Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na skutečnosti, které zakládají podezření na trestné jednání.

 • Hospodyně a zaměstnanec společnosti Maidprovider Agency je povinen zachovat mlčenlivost o skutečnostech, které se dozvěděl při výkonu své činnosti, zejména o osobních údajích nebo informacích, které obdržel od zaměstnavatele či klienta.

Článek 6

Informování

Každá hospodyně a zaměstnanec společnosti MaidProvider Agency poskytuje při plnění svých úkolů pravdivé a úplné informace.


Článek 7

Reprezentace

 • Hospodyně a zaměstnanec společnosti Maidprovider Agency užívá v zaměstnání oděv,
  který je adekvátní jeho práci a odpovídá vážnosti jeho/její pozice.

 • Hospodyně a zaměstnanec společnosti Maidprovider Agency jedná s každým ohleduplně a respektuje jeho individualitu. Veškerá jednání
  vede taktně a s respektem.

 • Hospodyně a zaměstnanec společnosti Maidprovider Agency svým jednáním a vystupováním podporuje důvěryhodnost a vážnost společnosti.

Článek 8

Uplatnitelnost

Kodex navazuje na základní práva a povinnosti zaměstnanců uvedené v zákoníku práce a pracovním řádu. Zásadní porušování bude posuzováno
jako porušení zákoníku práce, resp. pracovního řádu se všemi z toho vyplývajícími důsledky.

Článek 9

Závěrečná ustanovení

 • Hospodyně a zaměstnanec společnosti MaidProvider Agency dodržuje stanovené etické zásady, aktivně podporuje a podílí se na vytváření příjemného prostředí. Uvědomuje si, že selhání jednotlivce v oblasti etiky má dopad na celou společnost jako celek, a proto jde ostatním příkladem.

 • Poukáže-li hospodyně nebo zaměstnanec společnosti MaidProvider Agency oprávněně na neetické chování, nebude mít jeho jednání negativní důsledky v pracovněprávních vztazích.

 • Respektování zásad etiky je věcí profesionální cti hospodyně a zaměstnance společnosti MaidProvider Agency. Bez jejich dodržování a dodržování Kodexu nelze dostát profesionálních povinností.